Het idee voor de oprichting van de stichting is ontstaan op 15 augustus 2013. Eigenaresse Hettie de Koning van manege Groenewoude wilde als verjaardagscadeau vijftig kinderen die door de financiële situatie thuis niet kunnen paardrijden, een leuke en sportieve middag bezorgen. In groepen hebben de kinderen pony gereden, gepoetst, een puzzelspeurtocht door de manege en nog veel meer activiteiten gedaan. Om dit initiatief te kunnen voorzetten is de Stichting Groenewoude maakt Paardrijden Mogelijk opgericht.

De stichting is opgericht op 19 februari 2014. Dit is het eerste jaarverslag dat het bestuur uitbrengt.

Het verslag heeft de volgende onderdelen:

  1. Het doel van de stichting
  2. De samenstelling van het bestuur
  3. De lasten en baten
  4. Informatie over toekenning van verleende vergoedingen  en de aard van de activiteiten waarvoor een vergoeding is verstrekt
  5. Dankbetuiging aan vrijwilligers en donoren en sponsoren
  6. Een verwachting omtrent de lasten en baten voor een volgend jaar en de mogelijkheden die het bestuur ziet om de activiteiten in de gewenste omvang voort te zetten
1.      Het doel van de stichting

Volgens de statuten heeft de stichting ten doel:

a. deelname mogelijk te maken aan activiteiten van manege Groenewoude te Woudenberg door kinderen en volwassenen die door een beperking of door beperkte financiële mogelijkheden daartoe zelf niet in staat zijn;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het werven en beheren van fondsen, middelen en gelden;

b. het beoordelen en eventueel honoreren van verzoeken om financiële bijdragen aan de kosten van activiteiten van manege Groenewoude te Woudenberg overeenkomstig een door de stichting vastgestelde procedure.

2. De samenstelling van het bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld gedurende de verslagperiode: Erica Schaper (voorzitter), Rob Middelbos, Bart de Wijs.

Lasten en baten
Eind 2014 had de stichting een vermogen van 1.281 Euro ; eind 2015 was dat 4.873 Euro.

2014 2015
Begin van het jaar 0,00 1.281,17
Acties en donaties 3.677,55 5.746,74
Lesgelden -1.907,00 -2.020,00
Kosten -489,38 -134.56
Eind van het jaar 1.281,17 4.873,35

Manege Groenewoude heeft in 2014 twee facturen voor de afgesproken bijdrage in de lesgelden ingediend. De Stichting heeft deze verzoeken gehonoreerd en in totaal 1.907 Euro aan lesgelden aan de manege voldaan. De stichting ontving  3.678  Euro aan donaties en opbrengst van activiteiten. De lasten van 489 Euro bestonden uit bankkosten (82) en de notariskosten (407).

In 2015 ontving de stichting 5.747 Euro aan donaties en opbrengst van activiteiten. De Stichting heeft in 2015 in totaal 2.020 Euro aan lesgelden aan de manege voldaan. De lasten van 135 Euro bestonden uit bankkosten.

Zoals uit de financiële verantwoording blijkt, ontvangt het bestuur geen vergoedingen. Dit is in de statuten van de stichting vastgelegd. Manege Groenewoude hanteert een gereduceerd tarief voor de lessen en brengt alleen de overeengekomen lesgelden in rekening.

De financiële stukken van de Stichting liggen voor belangstellenden ter inzage bij het bestuur.

3.      Informatie over toekenning van verleende vergoedingen  en de aard van de activiteiten waarvoor een vergoeding is verstrekt

Over de verslagperiode is aan ongeveer 400 Ponypretlessen aan kinderen uit de doelgroep  gegeven op in totaal 40 woensdagmiddagen. Voor drie kinderen is een bijdrage gegeven aan een kwartaalabonnement.

In de zomer van 2015 hebben ca. 15  kinderen deelgenomen aan een ponykampdag met bijzondere activiteiten. En op de verjaardag van Hettie de Koning in 2015 (15 augustus) zijn er weer nieuwe kinderen uit de doelgroep aangezocht om te komen ponyrijden. Deze Ponypretmiddag werd bezocht door 25 kinderen. Ook was er voor de vaste groep Ponypretkinderen een sinterklaasfeest.

4.      Dankbetuiging aan vrijwilligers en donoren en sponsoren

De middelen van de stichting zijn bijeengebracht door velen die het werk van de stichting een warm hart toedragen. Vrijwilligers hebben allerlei activiteiten georganiseerd zoals puntenspringen, hoogterecord springen, verkoop van tweedehands artikelen, loterijen, verkoop van zelfgebakken taarten en cupcakes, frituuravonden en een hondenbehendigheidswedstrijd.

Ook is er op de manege een winkeltje waar tweedehands paardrijartikelen ten bate van de stichting worden verkocht. De artikelen worden geschonken door klanten van de manege. Ook kunnen klanten hun inhaallessen schenken aan de Stichting. Daarnaast heeft de Stichting donaties ontvangen. Daarom heeft Stichting de  ANBI status aangevraagd per 1 januari 2016. Donaties kunnen in dat geval fiscaal aantrekkelijk behandeld worden.

Het bestuur van de Stichting is de vrijwilligers heel dankbaar voor het vele  werk en bijdragen!

5.      Een verwachting omtrent de lasten en baten voor een volgend jaar en de mogelijkheden die het bestuur ziet om de activiteiten in de gewenste omvang voort te zetten

Uit het verslag blijkt wel dat we zijn aangewezen op donaties en vrijwilligerswerk.

De afgelopen twee jaar zijn de verwachtingen uitgekomen en het bestuur wil graag op de ingeslagen weg doorgaan. Het bestuur ziet hier op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren alle mogelijkheden toe. De Stichting vraagt per 1 januari 2016 de ANBI-status aan om donoren en sponsors gebruik te kunnen  laten maken van de voordelen die in de belastingwetgeving zijn verbonden aan de ANBI-status.