Het idee voor de oprichting van de stichting is ontstaan op 15 augustus 2013. Eigenaresse Hettie de Koning van manege Groenewoude wilde als verjaardagscadeau vijftig kinderen die door de financiële situatie thuis niet kunnen paardrijden, een leuke en sportieve middag bezorgen. In groepen hebben de kinderen ponygereden, gepoetst, een puzzelspeurtocht door de manege en nog veel meer activiteiten gedaan. Om dit initiatief te kunnen voorzetten is de Stichting Groenewoude maakt Paardrijden Mogelijk opgericht.
De stichting is opgericht op 19 februari 2014.
Dit is het tweede jaarverslag dat het bestuur uitbrengt.
Het verslag heeft de volgende onderdelen:
1. Het doel van de stichting
2. De samenstelling van het bestuur
3. De lasten en baten
4. Informatie over toekenning van verleende vergoedingen en de aard van de activiteiten waarvoor een vergoeding is verstrekt
5. Dankbetuiging aan vrijwilligers en donoren en sponsoren
6. Een verwachting omtrent de lasten en baten voor een volgend jaar en de mogelijkheden die het bestuur ziet om de activiteiten in de gewenste omvang voort te zetten

1. Het doel van de stichting
Volgens de statuten heeft de stichting ten doel:
a. deelname mogelijk te maken aan activiteiten van manege Groenewoude te
Woudenberg door kinderen en volwassenen die door een beperking of door
beperkte financiële mogelijkheden daartoe zelf niet in staat zijn;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het werven en beheren van fondsen, middelen en gelden;
b. het beoordelen en eventueel honoreren van verzoeken om financiële
bijdragen aan de kosten van activiteiten van manege Groenewoude te
Woudenberg overeenkomstig een door de stichting vastgestelde
procedure.

2. De samenstelling van het bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld gedurende de verslagperiode:
Erica Schaper, voorzitter
Rob Middelbos
Bart de Wijs

3. Lasten en baten
Eind 2015 had de stichting een vermogen van 4.873 Euro; eind 2016 was dat 9,187 Euro.

 

2014 2015 2016
Begin van het jaar 0,00 1.281,17 4.873,55
Acties en donaties 3.677,55 5.746,74 7.733,70
Lesgelden -1.907,00 -2.020,00 -2.818,00
Kosten -489,38 -134.56 -602,27
Eind van het jaar 1.281,17 4.873,35 9.186,78

Manege Groenewoude heeft in 2016 twee facturen voor de afgesproken bijdrage in de lesgelden ingediend.

De Stichting heeft deze verzoeken gehonoreerd en in totaal 2.818 Euro aan lesgelden aan de manege voldaan.
De stichting ontving 2.915 Euro aan donaties en 4.818,70 aan opbrengst van activiteiten.
De lasten van 602,27 Euro bestonden uit bankkosten (172.44), drukkosten folder (109,83) en kosten acties (320).

Zoals uit de financiële verantwoording blijkt, ontvangt het bestuur geen vergoedingen.
Dit is in de statuten van de stichting vastgelegd.
Manege Groenewoude hanteert een gereduceerd tarief voor de lessen en brengt alleen de overeengekomen lesgelden in rekening.
De financiële stukken van de Stichting liggen ter inzage bij het bestuur voor belangstellenden.

4. Informatie over toekenning van verleende vergoedingen en de aard van de activiteiten waarvoor een vergoeding is verstrekt
Eens per twee weken hebben gemiddeld 10 kinderen op woensdagmiddag gereden in de Ponypretles. Daarnaast heeft de stichting 5 kinderen ondersteund die in de reguliere lessen rijden.

Het jaar 2016 begon qua sponsoractiviteiten op 3 januari goed met het jaarlijks terugkerende evenement voor Ponypret: sponsorspringen en hondenbehendigheid. Aan het evenement was de gezellige nieuwjaarsreceptie gekoppeld. In totaal werd het recordbedrag van 1205 euro opgehaald. Veel dank aan alle sponsors!

In het voorjaar van 2016 verscheen de mooie folder over Ponypret. Deze geeft informatie over het doel en de activiteiten (zie website). De folder is verkrijgbaar in de kantine van de manege. Lotte Luigjes heeft deze folder ontworpen, waarvoor onze grote dank.

In 2016 hebben we ook geprobeerd de ANBI-status te krijgen. Dit bleek lastiger dan verwacht: de Belastingdienst ziet de activiteiten als sport en dan geldt de belastingaftrek niet. Mensen die toch met belastingaftrek een bedrag willen schenken kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.

Via de Ponypretwinkel zijn in 2016 een heleboel tweedehands spullen aan een nieuwe gelukkige eigenaar geholpen. Eind maart was er een uitverkoopactie vanwege de verbouwing van de kantine. Nu is de winkel opnieuw gezellig in een paardenbox ingericht door een groep vrijwilligers onder leiding van Wiesje van Elst.

Op 9 juli hebben we een Ponypretmiddag georganiseerd voor bestaande en nieuwe deelnemers aan de activiteiten. Het was een gezellige middag met ponyrijden, ponypoetsen, voltige, mennen en knutselen. De middag werd afgesloten met een barbecue. Deze activiteit doen we elk jaar op de laatste zaterdag voor de zomervakantie.

In november hebben we een nieuwe activiteit geïntroduceerd: Jog en Go. Een ruiter en een hardloper leggen samen een parcours af. Frida Schröder heeft dit heel goed georganiseerd. Het was een groot succes: 7 teams streden om de snelste tijd. Manouk en Jamie waren het snelst en er werd 451 euro opgehaald. Ook dit gaan we elk jaar doen: komend jaar wat eerder zodat we hopelijk wat beter weer hebben.
Aan het sinterklaasfeest van 3 december hebben dit jaar ook alle ponypretkinderen meegedaan. Ze genoten met volle teugen van het ponyrijden, de speurtocht, het cadeautje van Sinterklaas en de frietjes.

5. Dankbetuiging aan vrijwilligers en donoren en sponsoren
De Stichting Groenewoude maakt Paardrijden Mogelijk bedankt alle sponsors, vrijwilligers en natuurlijk Hettie als initiatiefnemer voor alle activiteiten die in 2016 weer een hele mooie bijdrage hebben opgeleverd en heel veel Ponypret!

6. Een verwachting omtrent de lasten en baten voor een volgend jaar en de mogelijkheden die het bestuur ziet om de activiteiten in de gewenste omvang voort te zetten
Uit het verslag blijkt dat we zijn aangewezen op donaties en vrijwilligerswerk.
De afgelopen drie jaar zijn de verwachtingen uitgekomen en het bestuur wil graag op de ingeslagen weg doorgaan. Het bestuur ziet hier op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren alle mogelijkheden toe. In 2017 hebben we de volgende activiteiten in de planning:
• Hondenvaardigheid in combinatie met de nieuwjaarsreceptie
• Een schildercursus, waarbij alle opbrengsten voor Ponypret zijn
• Ponypretmiddag op de laatste zaterdag voor de zomervakantie (1 juli 2017) met afsluitend een barbecue voor deelnemers, sponsors en alle vrijwilligers
• Ponykamp voor de ponypretkinderen
• Jog en Go in september
• Sinterklaasmiddag ook voor de ponypretkinderen
• Ponypretwinkel is het hele jaar geopend.
• Geoefende Ponypretruiters mogen ook meedoen met wedstrijden.