Het idee voor de oprichting van de stichting is ontstaan op 15 augustus 2013. Eigenaresse Hettie de Koning van manege Groenewoude wilde als verjaardagscadeau vijftig kinderen die door de financiële situatie thuis niet kunnen paardrijden, een leuke en sportieve middag bezorgen. In groepen hebben de kinderen pony gereden, gepoetst, een puzzelspeurtocht door de manege en nog veel meer activiteiten gedaan. Om dit initiatief te kunnen voorzetten is de Stichting Groenewoude maakt Paardrijden Mogelijk opgericht.
De stichting is opgericht op 19 februari 2014.
Dit is het derde jaarverslag dat het bestuur uitbrengt.
Het verslag heeft de volgende onderdelen:
1. Het doel van de stichting
2. De samenstelling van het bestuur
3. De lasten en baten
4. Informatie over toekenning van verleende vergoedingen en de aard van de activiteiten waarvoor een vergoeding is verstrekt
5. Dankbetuiging aan vrijwilligers en donoren en sponsoren
6. Een verwachting omtrent de lasten en baten voor een volgend jaar en de mogelijkheden die het bestuur ziet om de activiteiten in de gewenste omvang voort te zetten

1. Het doel van de stichting
Volgens de statuten heeft de stichting ten doel:
a. deelname mogelijk te maken aan activiteiten van manege Groenewoude te
Woudenberg door kinderen en volwassenen die door een beperking of door
beperkte financiële mogelijkheden daartoe zelf niet in staat zijn;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het werven en beheren van fondsen, middelen en gelden;
b. het beoordelen en eventueel honoreren van verzoeken om financiële
bijdragen aan de kosten van activiteiten van manege Groenewoude te
Woudenberg overeenkomstig een door de stichting vastgestelde
procedure.

2. De samenstelling van het bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld gedurende de verslagperiode:
Erica Schaper, voorzitter
Rob Middelbos
Bart de Wijs

3. Lasten en baten

Eind 2016 had de stichting een vermogen van 9,187 Euro; eind 2017 was dat 9.435 Euro.

Jaar                                   2014                   2015            2016          2017

Begin van het jaar             0,00                1.281,17      4.873,55      9.186,78

Acties en donaties          3.677,55            5.746,74      7.733,70      3.838,97

Lesgelden                      -1.907,00           -2.020,00     -2.818,00    -3.417,50

Kosten                              -489,38              -134.56        -602,27       -172,89

Eind van het jaar             1.281,17            4.873,35      9.186,78     9.435,36

Manege Groenewoude heeft in 2017 twee facturen voor de afgesproken bijdrage in de lesgelden ingediend.
De Stichting heeft deze verzoeken gehonoreerd en in totaal 3.418 Euro aan lesgelden aan de manege voldaan.
De stichting ontving 2.878 Euro aan donaties en 961 Euro aan opbrengst van activiteiten.
Bijzondere donaties waren:
• Kringloopwinkel Woudenberg: bijdrage goede doelen
• PKN de Voorhof: opbrengst collecte ouderenmiddag
• Donaties van een afscheidsreceptie
• Particuliere giften

De lasten van 173 Euro bestonden uit bankkosten.

Zoals uit de financiële verantwoording blijkt, ontvangt het bestuur geen vergoedingen.
Dit is in de statuten van de stichting vastgelegd.
Manege Groenewoude hanteert een gereduceerd tarief voor de lessen en brengt alleen de overeengekomen lesgelden in rekening.
De financiële stukken van de Stichting liggen ter inzage bij het bestuur voor belangstellenden.

4. Informatie over toekenning van verleende vergoedingen en de aard van de activiteiten waarvoor een vergoeding is verstrekt in 2017

Ponypretlessen
Ponypret bestaat in 2017 vier jaar. Eens per twee weken hebben ruim 10 kinderen op woensdagmiddag gereden in de Ponypretles. Daarnaast heeft de stichting het afgelopen jaar 5 kinderen ondersteund die wat verder gevorderd zijn en in de reguliere lessen rijden. Sommige kinderen rijden al mee vanaf het begin!
Deelnemers van de Ponypretles worden aangemeld via Stichting Zonnehuizen, kerkelijke instellingen, voedselbanken, AZC Leersum en via particulieren, krantenberichten of de website van manege Groenewoude. Alle deelnemers krijgen via de stichting een rijbroek, rijlaarzen en een cap zodat ze helemaal mee kunnen doen met de andere kinderen. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij de Ponypretlessen en de sponsoractiviteiten. Manegeklanten kunnen hun inhaallessen doneren aan ponypret: dat gebeurt met regelmaat.
Ervaringen van deelnemende kinderen
• Ouder van een pleegkind: super ervaring met Ponypret! Een pleegkind dat net een weekje bij ons woont mag direct helpen met borstelen. Zij mag voelen en ervaren wat een pony is. En… even rijden! De dag erna kijkt ze al uit naar de keer daarop. Inmiddels durft ze al te draven met de pony. Iedere keer een kleine overwinning.
• Begeleider Zonnehuizen: Ponypret op manege Groenewoude is een tweede huis voor de kinderen. Ze horen ergens bij en kijken uit naar de lessen. Ze bouwen een band op met de paarden en met de mensen van de manege, wat ze zonder paarden niet of nauwelijks zou lukken. Het is elke keer een feestje, voor de kinderen een droom die uitkomt. Zij mogen dit, ze voelen zich speciaal. Er is nooit geld en toch mogen ze paardrijden. De paarden zijn hun onvoorwaardelijke vrienden, iets waarmee ze niet opgevoed werden. Paarden zijn altijd hun maatje en staan voor ze klaar. Met hun onzekere en donkere achtergrond een cadeautje voor het leven.

Activiteiten
Ook in 2017 was de eerste Ponypret-activiteit de nieuwjaarsreceptie op 8 januari met de hondenbehendigheidswedstrijd. Er moest een vaardigheidsparcours worden afgelegd, waarbij er onder ervaring van een professionele hondentrainer geoefend kon worden. Het leverde ruim 500 euro aan sponsorinkomsten op. Tijdens het paasspringen op 17 april is er ook een mooi bedrag voor ponypret opgehaald.
De ponypretwinkel is het hele jaar open geweest en er is veel verkocht, vooral tweedehands spulletjes die de klanten van de manege hebben gedoneerd. De opbrengst is 100 procent voor Ponypret. Er worden ook lekkernijen voor de paarden verkocht en verrassingspakketjes met mooie cadeautjes. In 2018 krijgt de winkel een nieuwe voorpui, gesponsord door een bouwbedrijf.
In 2017 hebben vrijwilligers een aantal keren een schildercursus georganiseerd waarvoor de opbrengst voor Ponypret was: zeer bedankt! Ook heeft de ouderencontactmiddag van de PKN gemeente De Voorhof in Woudenberg een middag besteed aan ponypret en daarbij een bezoek gebracht aan de manege. De collecte was bestemd Ponypret en bracht inclusief een donatie van de Diaconie 538 euro op. Ook besloot de Kringloopwinkel in Woudenberg 750 euro te doneren aan Ponypret.
In de mei- en zomervakantie hebben een aantal ponypretkinderen meegedaan met de ponykampen. Dit proberen we komend jaar verder uit te breiden. Ook doen er steeds meer ponypretkinderen mee met de F-proefjes en met de bosritten.
Op 8 juli was er een feestmiddag voor alle kinderen en volwassenen, vrijwilligers en sponsors van Ponypret met ponyrijden, spelletjes, voltige en demonstraties van de kinderen. Als afsluiting organiseerde de manege een barbecue met natuurlijk ook frietjes voor de kinderen. Op deze dag zijn ook weer een aantal nieuwe kinderen bij Ponypret gekomen.
Op 16 september organiseerde de manege een introductiedag voor nieuwe klanten. Daarin is ook Ponypret gepromoot.
Op 29 november was er weer het jaarlijkse grote Sinterklaasfeest. Ook hier kunnen de ponypretkinderen aan meedoen. Ze kregen een cadeautje en een foto van hun lievelingspony mee naar huis, gesponsord door particulieren. Ook aan het 10+ Sinterklaasfeest op 1 december deden ponypretkinderen mee.

5. Dankbetuiging aan vrijwilligers en donoren en sponsoren

De Stichting Groenewoude maakt Paardrijden Mogelijk bedankt ook dit jaar alle sponsors, vrijwilligers en natuurlijk Hettie als initiatiefnemer voor alle activiteiten die in 2017 weer een hele mooie bijdrage hebben opgeleverd en heel veel Ponypret! Dit jaar zijn er vooral opvallend veel donaties gedaan: heel hartelijk dank, speciaal voor de mensen die elk jaar weer ruimhartig doneren!

6. Een verwachting omtrent de lasten en baten voor 2018 en verder en de mogelijkheden die het bestuur ziet om de activiteiten in de gewenste omvang voort te zetten

Uit het verslag blijkt dat we zijn aangewezen op donaties en vrijwilligerswerk. De afgelopen vier jaar zijn de verwachtingen uitgekomen en het bestuur wil graag op de ingeslagen weg doorgaan. Het bestuur ziet hier op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren alle mogelijkheden toe. In 2018 hebben we de volgende activiteiten in de planning:
• De nieuwjaarsreceptie met de hondenvaardigheidswedstrijd
• Sponsorspringen op tweede paasdag
• We hebben begin 2018 een menwagen aan kunnen schaffen waar een rolstoel op vervoerd kan worden. Daarmee kunnen we kinderen in een rolstoel een paardenbeleving geven. Een droom in vervulling! We gaan op zoek naar een braaf menpaard.
• De ponypretwinkel wordt opgeknapt met een nieuwe pui en plafond zodat het stofvrij is. De winkel is het hele jaar open.
• Ponypretmiddag op de laatste zaterdag voor de zomervakantie: het vijfjarig bestaan vieren!
• Deelname van ponypretkinderen aan ponykampen.
• Geoefende ruitertjes kunnen meedoen aan de f-proefjes en aan bosritten
• Jog en go in september, een combinatie van paardrijden en hardlopen
• Deelname aan het Sinterklaasfeest.