HUISREGELS & REGLEMENT

Manege Groenewoude heeft een aantal huisregels ten behoeve van een veilig, verantwoord en plezierig verblijf. Deze regels gelden voor alle klanten en bezoekers.

Algemeen
– Iedereen die zich op het terrein van het bedrijf bevindt, doet dit op eigen risico. Manege Groenewoude is niet aansprakelijk voor verlies van en schade aan uw eigendommen.
– Klanten/bezoekers worden geacht van de geldende regels op de hoogte te zijn.
– Aanwijzingen van de stalhouder en medewerkers dienen te worden opgevolgd.
– Manege Groenewoude kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor de op zijn bedrijf verblijvende  kinderen;
– Kinderen jonger dan 10 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene op het terrein van Manege Groenewoude verblijven;
– het is de verantwoordelijkheid van de ouders  dat hun kinderen, ook die van 10 jaar en ouder, zich houden aan de geldende regels. Ouders blijven aansprakelijk voor het gedrag van hun kinderen. Eventueel aangerichte schade dient door de ouders volledig te worden vergoed.
– Wanneer u op het terrein personen aantreft van wie u vermoedt dat zij er niets te maken hebben, u onmiddellijk de stalhouder moet waarschuwen.
– Wanneer u een wens of klacht heeft kunt u dit melden bij het personeel.
– Voor klachten kunt u mailen naar info@manege-groenewoude.nl
Wanneer een klant of bezoeker zich ondanks een waarschuwing niet aan de regels houdt kan de toegang tot de manege worden ontzegd.

Openings- en sluitingstijden/kantine
– De manege is iedere dag geopend om 7.30 uur en sluit door de week om 22.00 uur en in het weekend 20.30 uur.
– De kantine is geopend door de week tot na de laatste les en in het weekend tot 17.00 uur of tot een evenement is afgelopen.
– Consumpties in de kantine kunnen contant of per pin worden afgerekend. Voor volwassenen is het ook het mogelijk consumpties op een barbon te laten opschrijven.
– Het is niet toegestaan in de kantine of op het terras consumpties te nuttigen die niet in de kantine zijn afgenomen.
– Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

Gedragsregels
– Eenieder dient zich in de gebouwen en op het terrein rustig te gedragen.
– In en nabij de rijbanen en in de stallen dient het rustig te zijn
– Toeschouwers mogen zich niet met de gang van zaken in de lessen bemoeien
– Voor personen onder 18 jaar is het niet toegestaan op het terrein te roken.
– In en dichtbij de gebouwen en rijbanen en te paard mag niet worden gerookt. Wanneer buiten wordt gerookt dienen de daarvoor bestemde asbakken te worden gebruikt.
-Lesklanten of vrijwilligers mogen alleen paarden poetsen, op- en afzadelen en aan de hand begeleiden met toestemming van het personeel.
– De klant gebruikt de stal, de gebouwen, het terrein en alle faciliteiten (poetsplaats, wasplaats, solarium etc.) netjes en laat de gebruikte ruimten schoon achter, zowel buiten als binnen.
– Mest in de rijbanen, buiten op het terrein, in de gangen, paddocks en stapmolen wordt opgeruimd in daarvoor bestemde tonnen/kruiwagens of in de mestput.
– Afval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers. Daarbij wordt het afval gescheiden (papier, plastic/metaal en restafval). Papieren voerzakken moeten in de papiercontainer. Restafval (zeker grote spullen) wordt zoveel mogelijk mee naar huis genomen.
-Honden zijn welkom maar dienen altijd aangelijnd te zijn en geen overlast te veroorzaken. Hondenpoep moet worden opgeruimd. De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor eventuele schade door een hond veroorzaakt.

Voor pension- en leaseklanten

Gebruik faciliteiten en accommodatie
– Spullen worden in de kasten opgeborgen en niet er boven op. Spullen voor de stal wordt tot een minimum beperkt.
–  I.v.m. hygiëne en ongediertebestrijding wordt voer alleen in afgesloten tonnen bewaard en wordt gemorst voer opgeruimd.
– Degene die ’s avonds als laatste weggaat dient de lampen uit te doen en zo nodig de deuren te sluiten.
– Rijbanen buiten of binnen kunnen worden gebruikt mits er geen andere activiteiten zijn. Indien er privéles is dient toestemming te worden gevraagd aan de instructeur om erbij te rijden.
– In de rijbanen mag alleen worden gereden, dus niet gelongeerd of losgegooid.
– De overdekte longeerbak is bedoeld om te longeren. Deze kan ook worden gebruikt voor rijden, lessen en kinderfeestjes.
– Losgooien van paarden in de longeerbak is toegestaan als alle paddocks bezet zijn en voor beperkte tijd. Degene die het paard losgooit moet in de buurt blijven. Longeren en rijden hebben voorrang op losgooien.
– Freestylen is toegestaan als er niemand wordt gehinderd of als er een halve baan beschikbaar blijft voor longeren.
– Hindernismateriaal kan worden gebruikt en dient na gebruik te worden opgeruimd.
– De stapmolen kan gebruikt worden tegen betaling. Er is een doe-het-zelf-abonnement en een abonnement waarbij het paard door de manege in de molen wordt gezet. De tarieven zijn te vinden op de website.
– Wanneer rijhallen beperkt beschikbaar zijn, wordt dit via de mail kenbaar gemaakt.
– Ruiters die zonder begeleiding naar buiten gaan dienen in het bezit te zijn van een geldig ruiterbewijs.

– Voor het maken van een bosrit naar Den Treek is het mogelijk een treekpenning te huren.
– Springen door minderjarige ruiters is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene en met een bodyprotector.
– Voor vragen over de bediening kan het personeel worden geraadpleegd. Een instructie is te vinden op het informatiebord bij de tweede rijhal.
– De stapmolen mag alleen worden gebruikt door personen van 16 jaar en ouder.
– Bij gebruik van stapmolen en paddock wordt door de eigenaar toezicht gehouden.
– Na gebruik van de paddock, stapmolen en de rijbanen dienen de lampen te worden uitgedaan.
– Op zaterdagochtend zijn van 9.00 tot 12.00 uur beide binnenbanen bezet.

Verzorging van paarden/pony’s

– De manege zorgt ervoor dat de stallen dagelijks worden bijgehouden en wekelijks worden uitgemest. Als de klant tussentijds zelf mest uit de stal wil halen, kan dat. De mest dient naar de mestput te worden gebracht. Het is niet de bedoeling om veel stro eruit te halen.
– Stro en voer worden alleen door het personeel verstrekt.
– Als ruwvoer wordt kuil gevoerd. Het voeren van hooi i.p.v. kuil is mogelijk. Hieraan zijn extra kosten verbonden.
– De stallen van paarden die op zaagsel staan worden door de klant zelf onderhouden. Klanten kunnen maximaal 6 pakken zaagsel per maand gebruiken. Extra pakken worden in rekening gebracht. Wanneer de manege de zaagselstallen onderhoudt, worden er extra kosten in rekening gebracht.
– De klant kiest zelf de hoefsmid en dierenarts en meldt dit aan de manege.
– Bij vakantie of afwezigheid informeert de klant de manege hierover.

Voor alle ruiters

Rijbaanregels
Omwille van duidelijkheid en veiligheid gelden er regels voor het rijden in de rijbaan. Deze regels zijn van kracht tenzij de instructeur een andere opdracht geeft.
– Het betreden of verlaten van de rijbaan moet luid worden aangekondigd.
– Op- en afstijgen in de rijbaan dient op de AC-lijn plaats te vinden.
– De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.
– De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
– Bij het passeren moet men elkaar ruimte geven en niet afsnijden.
– Een ruiter die privéles heeft voorrang boven de andere ruiters in de baan.
– Wanneer een ruiter wil springen moet dat worden overlegd met de andere ruiters in de baan.
– Het aanrijden van een hindernis moet worden aangekondigd als er meerdere ruiters in de rijbaan rijden.
– Bij het rijden dienen de deuren/hekken te zijn gesloten.
– Leswisselingen dienen geordend plaats te vinden.
– Het betreden en verlaten van de rijbaan gebeurt met het paard aan de hand.
– Eerst de nieuwe paarden naar binnen en dan de paarden naar buiten.
– Als een ruiter zich onzeker voelt bij het op en afstijgen vraagt deze om assistentie.
– Het is niet toegestaan kauwgom te eten tijdens het rijden.
– Alcoholgebruik voor en tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
– Roken te paard is niet toegestaan.
– Ruiters dienen rijlaarzen of jodphurs te dragen of stevige schoenen met een gladde zool en een kleine hak, gecombineerd met chaps.

– Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
– Bij het rijden geen grote, uitstekende sieraden of loshangende kleding of sjaal dragen. Het aan- of uittrekken van kleding mag alleen als het paard wordt vastgehouden.
– Tijdens het paardrijden is het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm met gesloten kinband verplicht, ook voor ruiters met een eigen paard.
– Het dragen van een bodyprotector is bij het springen voor jeugd jonger dan 18 jaar verplicht; voor volwassenen is het aanbevolen.

Buitenrijden
– Bij deelname aan een buitenrit wordt zo nodig door de begeleider beoordeeld of een ruiter voldoende vaardigheden heeft om mee te kunnen.
– De begeleider is een door Manege Groenewoude aangewezen persoon die instructeur is of een geldig ruiterbewijs heeft. Bij grote groepen of groepen met weinig ervaring gaat er een tweede begeleider mee (dat kan ook een ervaren ruiter zijn).
– Ruiters kunnen alleen zonder begeleiding buitenrijden met toestemming van Manege Groenewoude en wanneer ze in het bezit zijn van een geldig ruiterbewijs.
– De begeleider instrueert de groep voor vertrek over de gang van zaken en over de commando’s die worden gegeven. De ruiters volgen de instructies van de begeleider op.
– De begeleider heeft een mobiele telefoon bij zich.
– De begeleider draagt zorg voor reserveonderdelen en een mes.
– De huisregels gelden – voor zover van toepassing – ook voor het buitenrijden.
– Bij rijden in het donker moet de ruiter de wettelijk verplichte verlichting voeren (artikel 36 RVV). De ruiter moet rood licht naar achteren stralen en wilt of geel licht naar voren. Daarnaast wordt het dragen van reflecterend materiaal aanbevolen.

Voor alle klanten/bezoekers

Veiligheid
– Een paard is een vluchtdier en kan bij schrik of angst eerst gaan lopen zonder te kijken.
– Wilt u een paard benaderen maak dat dan duidelijk door hem aan te spreken.
– Begeleid het paard aan linkerkant.
– Wanneer u het paard vastzet, doe dit met een touw aan het halster en een veiligheidsknoop en niet aan een (box)deur.
– Bij het opzadelen in de box eerst het hoofdstel en daarna het zadel opdoen; bij het afzadelen eerst het zadelen en dan het hoofdstel. Als het paard vaststaat eerst het zadel en dan het hoofdstel omdoen.
– Controleer voor het opstijgen of het harnachement goed zit en het paard goed is aan gesingeld.
– Bij het op stal zetten van het paard loopt u met het paard mee totdat hij weer met het hoofd bij de deur staat.
– Bijzonderheden die u opmerkt aan een paard of aan het harnachement graag melden bij het personeel.
– Vraag bij twijfel of onzekerheid hulp aan het personeel.
– Loop zo mogelijk vóór een paard langs.
– Als u met het paard een ander paard wilt passeren b.v. in een gang, vraag dan of dat kan.
– Sta met het poetsen of hoeven uitkrabben zo min mogelijk achter het paard.
– Gil nooit in de buurt van de paarden om paniek te voorkomen.

Hoe te handelen bij ongevalssituaties
– Bij een ongeval gaat iemand naar het slachtoffer en blijft erbij.
– Zo snel mogelijk wordt een BHV-er of ander personeelslid wordt gewaarschuwd.
– Bij een ongeval in de rijbaan wordt gezorgd dat de paarden in de rijbaan niet bij het slachtoffer kunnen komen.
– Eventuele andere ruiters stappen rustig aan de andere kant van de baan of verlaten de rijbaan.
– Voorkom paniek!
– Bij twijfel wordt een arts geraadpleegd of een ambulance gebeld.

Klachtenprocedure
Ondanks dat er alles aan gedaan wordt om de gang van zaken op de manege zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen kan het gebeuren dat u ergens een formele klacht over wilt indienen. Dat kan op de volgende manier:
– Een klacht wordt schriftelijk ingediend, gericht aan de directie van Manege Groenewoude
– In de brief moet duidelijk worden omschreven waar de klacht over gaat, waarom een klacht wordt ingediend en de datum en tijd. Ook is het wenselijk te beschrijven welke acties al zijn ondernomen om het in onderling overleg op te lossen.
– Naam en adres van de afzender moeten worden vermeld.
– Op de klacht zal binnen twee weken na indienen schriftelijk worden gereageerd. De directie behandelt de klacht vertrouwelijk.