Manege Groenewoude
website: ​www.manege-groenewoude.nl

Manege Groenewoude
Ekris 38
3931 PX  Woudenberg

Privacy Statement
Manege Groenewoude hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe de manege omgaat met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Manege Groenewoude houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

● Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
● Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
● Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
● Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
● Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
● Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als manege zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van de Privacy statement, vragen hierover heeft kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Manege Groenewoude
Ekris 38
3931 PX  Woudenberg
Telefoon:  033 – 2861456
Email: info@manege-groenewoude.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Manege Groenewoude verwerkt voor de volgende doeleinden:

➔  Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medische toeval;
➔  Het kunnen benaderen voor afzeggen van de les of andere leswijzigingen;
➔  Het sturen van mails over activiteiten en evenementen;
➔  Het sturen van post, zoals een verjaardags- kerst, beterschapskaart.
➔  Het verwerken van de automatische incasso’s

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

➔  Voornaam;
➔  Tussenvoegsel;
➔  Achternaam;
➔  Bedrijfsnaam
➔  Adres
➔  Postcode
➔  Telefoonnummer
➔  E-mailadres;
➔  Geboortedatum;
➔  IBAN
➔  Sepa doorlopende machtiging

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het door ons gebruikte administratieprogramma (officieel heet dat een “derde partij”). Uiteraard verstrekken wij in dat laatste geval alleen de hoogst noodzakelijke gegevens. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en/of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Bewaartermijn
De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel alle persoonsgegevens, als de bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de gegevens nog bewaard door de Manege om aan wettelijke verplichtingen voor de administratie te voldoen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

➢  Alle personen die namens Manege Groenewoude van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
➢  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
➢  Onze werknemers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten over uw gegevens
U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy  bescherming.

Cookie Statement
De website van Manege Groenewoude gebruikt cookies om er voor te zorgen dat de website naar behoren werkt, ook wel functionele cookies genoemd. Zo gebruiken wij cookies voor:

❖  het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven;
❖  het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
❖  het mogelijk maken om te reageren op onze websites;
❖  Cookies voor statistiek.

Cookies voor social media
Tot slot gebruiken we cookies zodat u onze berichten kunt delen en er op kan reageren op social media:

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Overige cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.